Informasjon fra Valgkomiteen i IK Start

(Fått på mail.)

Kjære medlemmer,

På vegne av valgkomiteen i IK Start ønsker jeg å gi dere en kort oppdatering om vårt arbeid.

Valgkomiteen består av Erik Geelmuyden, Solveig Årikstad og Inge Fossdal, Helge Breilid er varamedlem. Som følge av sykdom er undertegnede fungerende leder og kontaktpunkt for valgkomiteen frem til ordinært årsmøte.

Valgkomiteen jobber akkurat nå med å utarbeide et forslag til kandidater for det kommende ordinære årsmøtet. Opprinnelig var det planlagt at styreleder, to styremedlemmer og én vara skulle velges på dette årsmøtet. Det hører også med at fire av dagens styremedlemmer er valgt for en periode over to år i 2023, og dermed ikke på valg nå. Samtidig registrerer vi at medlemsdemokratiet ønsker et ekstraordinært årsmøte 25. januar hvor valg av interimsstyre er ett av punktene på agendaen. I denne forbindelse har også samtlige styremedlemmer stilt sine plasser til disposisjon, hvilket øker kompleksiteten i vårt arbeid.

Vårt forslag til nytt helhetlig styre vil ikke være klart til ekstraordinært årsmøte 25. januar. Valgkomiteen er bekymret for den korte tidsfristen som er satt av medlemmene med tanke på å gjøre gode og grundige vurderinger knyttet til styresammensetning, men respekterer selvsagt medlemsdemokratiets tydelige stemme i denne sammenheng. Valgkomiteen understreker at vi er åpne for dialog med de medlemmer som stiller mistillit, på lik linje med alle andre som har forslag til fremtidig styresammensetning. Vi befinner oss i en krevende situasjon hvor det er sterke og til dels motstridende meninger i medlemsmassen om veien til det som, tross alt, fremstår som et felles mål for idrettsklubben vår. I denne situasjonen vurderer valgkomiteen det nødvendig at vi finner plass i styret til konstruktive meningsbærere som representerer ulike synspunkter i medlemsmassen. På denne måten kan uenigheter om veien videre i medlemsmassen løftes opp, og forhåpentligvis løses med saklig diskusjon og kompromisser i et profesjonelt styrerom. Valgkomiteen håper denne strategien kan bidra til å gjenoppbygge tillitt og at medlemsmassen dermed kan samles om den retningen det nye styret velger for klubben.

Vi setter stor pris på medlemmenes tilbakemeldinger, engasjement og støtte, og vi vil fortsette å arbeide hardt for å sette sammen et høykompetent og samlende styre som kan ta idrettsklubben videre i en svært krevende fase. Vi oppfordrer dere alle til å delta aktivt i denne prosessen, og komme med deres synspunkter til oss i valgkomiteen. Forslag til nye kandidater ønskes varmt velkommen, og vi oppfordrer spesielt kvinnelige styrekandidater til å ta kontakt med oss. Du kan nå oss via e-post på valgkomiteen@ikstart.no eller direkte på telefon: 41535093.

Med vennlig hilsen,

Inge Fossdal
Fungerende leder for Valgkomiteen
IK Start